ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง รายชื่อนักศึกษาที่ ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่3 (รหัส 56-57)... (อ่าน 1,107)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558... (อ่าน 474)
คณะมนุษยศาสตร์ฯมรภ.กส.ร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับภาคีเครือข่าย 5 สถาบันชั้นนำ พร้อมถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ... (อ่าน 241)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เรื่อง การลงทะเบียนจองรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (GE) ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนจองได้ระหว่างวันที่ 27 กค - 7 สค 58 เท่านั้น... (อ่าน 3,597)
ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานคณบดี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานครบดี ประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558... (อ่าน 111)
» อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวนักศึกษา กิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต ประจําปี 255... (อ่าน 1,177)
ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘... (อ่าน 583)
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2558 ... (อ่าน 2,008)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าสงวนแห่งชาติภูพานท้องที่บ้านดานเม็ก หมู่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวดักาฬสินธุ์... (อ่าน 394)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Show Share & Learn ยกระดับการเรียนรู้สู่บัณฑิตในศตวรรษที่ 21... (อ่าน 412)
» อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา

 • การอภิปรายวิชาการ “อาเซียนภิวัตน์” (ASEANIZATION) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศ… (อ่าน 152)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วัน… (อ่าน 295)
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559… (อ่าน 194)
 • ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท… (อ่าน 237)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558… (อ่าน 172)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด

  ข่าวรับสมัครงาน

 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำเเหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘… (อ่าน 306)
 • เรื่อง รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฎิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘… (อ่าน 187)
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำเเหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘… (อ่าน 182)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/255… (อ่าน 369)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2588… (อ่าน 651)
 • » อ่านข่าวทั้งหมด
   
   
   

    KSU TV

     » ดูวิดีโอทั้งหมด