สำนักงาน กอง และหน่วยงานภายใน

» สำนักงานอธิการบดี

» กองกลาง

     • กลุ่มงานอำนวยการ

     • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

     • กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

     • กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์

     • กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

     • กลุ่มงานศิลปะวัฒนธรรม

     • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

     • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

» กองนโยบายและแผน

     • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

          - บริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ

     • กลุ่มงานวิทยบริการ

     • กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

          - องค์กรนักศึกษา

     » สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          • ศูนย์สื่อสร้างสรรค์

     » สำนักงานเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์