คณะ ภาควิชา และสาขาวิชา

» คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     • ภาควิชาวิทยาศาสตร์

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

     • ภาควิชาศิลปศาสตร์

          - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

» คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          - กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          - กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

          - กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

          - กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

          - กลุ่มวิชาการอาญชวิทยาและ การบริหารงานตำรวจ

     • สาขาวิชานิติศาสตร์

     • สาขาวิชาการปกครอง

» คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

     • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

     • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

» คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     • สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

     • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

     • สาขาวิชาพัฒนาสังคม

     • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

» คณะบริหารธุรกิจ

     • สาขาวิชาการบัญชี

     • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

     • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

» คณะครุศาสตร์

     • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

     • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

     • สาขาวิชาคณิตศาสตร์

     • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

     • สาขาวิชาภาษาไทย

     • สาขาวิชาสังคมศึกษา

» คณะสาธารณสุขศาสตร์

     • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน