ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ : 21-04-2559
ผู้ประกาศข่าว : เทวฤทธิ์ ภูดี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ข้อบังคับวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี
ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ข้อบังคับ วิธีการได้มาจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ข้อบังคับ วิธีการได้มาจากคณาจารย์ประจำ
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2559
ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์
ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ