พิมพ์แผนที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ :  KALASIN RAJABHAT UNIVERSITY
ที่ตั้ง  เลขที่ 13  หมู่ 14  ตำบลสงเปลือย  อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  46230
โทรศัพท์ 
043-602-055  โทรสาร 043-602-044  เว็บไซต์  http://www.ksu.ac.th