ชื่อหน่วยงาน

เบอร์ภายใน

IP PHONE

เบอร์ภายนอก

Fax

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

เบอร์ตรงเพื่อโอนสายไปยังหน่วยงาน
043-602-042
043-602-038
เบอร์ตรงห้องอำนวยการ
043-602-055

043-602-044

 

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

ห้องอธิการบดี

109

1888

 

 

 

งานเลขาฯ

101

1033

 

 

 

งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

560

1035

 

 

 

หน้าห้องเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

571

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

103

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

107

1058

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

104

1057

 

 

 

ห้องรองอธิการฝ่ายกิจการทั่วไป 106        
ห้องรองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 102        

รองอธิการบดี

-

1064

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี

 

 

 

 

 

กองอำนวยการ

105

1031

043-602-055

 

 

งานการเงินและบัญชี

202

1008

 

043-602-054

 

งานยานพาหนะ

205

1015

 

 

 

งานแผนและงบประมาณ

208 , 209

1014

043602059 

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล

401

1009

 

043-602-053

 

งานวิทยบริการ ( ห้องสมุด )

572

1025

 

 

 

งานตรวจสอบภายใน

503

1027

 

 

 

งานประกันคุณภาพ

502

1013

 

 

 

งานการเจ้าหน้าที่

200

1006

043-602-051

 

 

งานประชาสัมพันธ์

564

1049

 

 

 

งานกิจการนักศึกษา ( งานกองทุนกู้ยืม )

534

1024

043-602-050

 

 

พัสดุและสินทรัพย์

203

1029

 

043-602033

 

กองอาคารและสถานที่

567

1100

 

 

 

กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม

565

1062

 

 

 

วิจัยและพัฒนา

210

1034

 

 

 

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

 

1075

 

 

 

นิติการ

 

1113

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

 

 

043-602-058

 

สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

507 , 509

1052

 

 

 

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

595

 

 

 

 

เลขาฯ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
( K.กนกรัตน์ )

593

 

 

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

596

1036

 

 

 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( K.อภินัน )

592

 

 

 

 

ช่างเทคนิคคณะศิลปศาสตร์

591

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

594

1077

 

 

 

ภาควิชาศึกษาทั่วไป GE

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 

 

 

 

สำนักงานสาขาวิชารัฐศาสตร์

597

1051

 

043-602-056

 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

599

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

598

 

 

 

 

คณบดี

574

 

 

 

 

สาขาวิชานิติศาสตร์

575

 

043-602-057

 

 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้น 3

576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

 

043-602-031
043-602-032
043-602035

043-602-039

 

สำนักงานคณบดี

522

1023

 

 

 

Creative Park

 

1234

 

 

 

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
( ICT )

520

1047

043-602-052

 

 

ICT คลินิก

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

043-602041

 

สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ

541

1041

 

 

 

ห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

542

1044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

043-602-036

 

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

 

1037

 

 

 

ห้องคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์

 

 

 

043-602-037

 

สำนักงานคณะครุศาสตร์

504

1018

 

 

 

ศูนย์ฝึกวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์

532

1076

 

 

 

โครงการบัณฑิตศึกษา

553

1028

043-602043

 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

1016

 

 

 

สาขาวิชาปฐมวัย

 

1042

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์

568

1112

043602014 

 

 

ห้้องพักอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์

569

 

 

 

 

ห้องคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

570

 

 

 

 ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559