สายตรงอธิการบดี รับเรื่องร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผ่านอีเมล์ : jirapun@ksu.ac.th

โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือเรื่องร้องเรียน
ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร