รวมข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

    พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
    กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
    ข้อบังคับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับกองทุนเลี้งชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย ปริญญากิตติมศักดิ์และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย อำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสเกี่ยวั่งกับการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การอุธรณ์และการพิจารณาโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
๑๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
๓๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
๓๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. ๒๕๔๗
๓๓ ข้อบังคับสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
๓๔ ข้อบังคับสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย กองทุนเงินยืมช่วยเหลือนักศึกษาสถาบันราภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓๕ ข้อบังคับสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๖ ข้อบังคับสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรืิอนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๗ ข้อบังคับสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๔
    ระบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจัดหา จัดสรรรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การรับ-การจ่าย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การยกเว้นหรือลดหย่อนการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
    ประกาศ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
ประกาศ ก.บ.ม. ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ก.บ.ม. ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

 
    ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับพนักงานราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
ระบบพนักงานราชการ
ถาม - ตอบ พนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕